วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิมุตติรส กับ วิมุตติสาระ

ลักษณะพระพุทธศาสนา ที่ ๖ มุ่งอิสรภาพ
   ลักษณะที่ ๖ พระพุทธศาสนานั้นมีวิมุตติ    หรือความมีอิสรภาพเป็นจุดหมายสำคัญ   และไม่ใช่เป็นเพียงจุดหมายเท่านั้น   แต่มีอิสรภาพเป็นหลักการสำคัญทั่วไปทีเดียว  
   ในทางธรรมท่านใช้คำว่า  วิมุตติรส กับ วิมุตติสาระ
วิมุตติรส ก็คือ รสแห่งอิสรภาพ
พระพุทธศาสนานั้น  มีลักษณะของความหลุดพ้น  หรือความเป็นอิสระอยู่โดยตลอด   จุดหมายของพระพุทธศาสนาก็ได้แก่ วิมุตติ   
   
   พระพุทธเจ้าตรัสอีกแห่งหนึ่งว่า วิมุตติสารา สพฺเพ ธมฺมา  ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเป็นสาระ  คือมีวิมุตติเป็นแก่นสาร  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น