วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ฤทธิ์
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

[42] ฤทธิ์ 2 (อิทธิ คือความสำเร็จ ความรุ่งเรือง
: achievement; success; prosperity)

1. อามิสฤทธิ์ (อามิสเป็นฤทธิ์, ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุ
 : achievement of carnality; material or carnal prosperity)

2. ธรรมฤทธิ์ (ธรรมเป็นฤทธิ์, ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางธรรม
: achievement of righteousness; doctrinal or spiritual prosperity)
A.I.93. องฺ.ทุก. 20/403/117.
[**] โลกบาลธรรม 2 ดู [23] ธรรมคุ้มครองโลก 2


พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
 พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=42